CoolNueng Variety
กรุณาใส่ ชื่อ และรหัส เข้าใช้งานครับ
CoolNueng Variety

วาไรตี้คนไอที by CoolNueng หลากหลายสารพันบันเทิง มากมายสาระความรู้โลกไอที
 
บ้านบ้าน  CalendarCalendar  ช่วยเหลือช่วยเหลือ  ค้นหาค้นหา  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้  สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register)  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)  

Share | 
 

 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฉายแสง

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
CoolNueng Admin
WebMaster
WebMaster
avatar

จำนวนข้อความ : 309
Join date : 26/03/2010
Age : 44
ที่อยู่ : 432/4 Siracha Chonburi

ตั้งหัวข้อเรื่อง: ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฉายแสง   Sat Sep 25, 2010 10:37 pm

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการการฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์
รับโอนภารกิจตาม พ.ร.บ.เทปและวัสดุโทรทัศน์กระทรวงวัฒนธรรมได้รับโอนภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ จากกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและติดต่อขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ที่กระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ทาวเออร์ ชั้นที่ ๒๒ ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๔๒๒๘๘๔๔ - ๔๙ สำหรับส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘เป็นต้นไป
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการการฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เอกสารประกอบค
ขอ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ขั้นที่ ๑. เตรียมเอกสารหลักฐาน
๑.๑สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ
๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
๑.๓รูปถ่ายของผู้ขอขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๑.๔ภาพถ่ายรูปร้านขนาด โปสการ์ด จำนวน ๓ รูป มีลักษณะดังนี้
• รูปที่ ๑ ถ่ายระยะไกลแสดงให้เห็นที่ตั้งร้าน ( บ้าน ตึก ห้างฯ โรงแรม)
• รูปที่ ๒ ถ่ายระยะใกล้แสดงให้เห็นด้านหน้าของร้าน ป้ายชื่อร้าน เลขที่ร้าน
• รูปที่ ๓ ถ่ายภายในร้านแสดงให้เห็นลักษณะการประกอบกิจการ หรือการให้บริการ เช่น ให้เห็นที่วางของ หรือที่ฉายภาพ (โต๊ะเกม ตู้เกม จอโทรทัศน์ ฯลฯ)
๑.๕ หนังสือรับรองของข้าราชการระดับ๔ ขึ้นไป (รับรองความประพฤติ) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ และลงชื่อรับรองสำเนา
๑.๖ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
๑.๗ ชื่อร้านและแผนผัง แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน
๑.๘ หลักฐานแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิใช้สถานที่ประกอบกิจการ เช่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า หรือ ภพ. ๒๐ กรณีไม่มีใบทะเบียนต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่มาแสดง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
ขั้นที่ ๒. การกรอกแบบฟอร์ม
๒.๑ กรอกแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่าย ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ( ทท. ๑ )
๒.๒กรอกแบบคำขออนุญาตให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ( ทท. ๔ )
๒.๓กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุ โทรทัศน์ ( ทท. ๓ ) (โดยให้นำสำเนา แบบ ทท.๓เดิมมายื่นประกอบพร้อมเอกสารในการขอต่ออายุ ใบอนุญาตทุกครั้ง)
ขั้นที่ ๓.การยื่นเอกสาร
ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แผนกงานขอใบอนุญาตและทะเบียน ชั้น๒๒ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนีเขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๔๔ – ๙
ขั้นที่๔.การพิมพ์ลายนิ้วมือ
สำหรับผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเช่า แลกเปลี่ยนจำหน่าย ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์
ขั้นที่ ๕.การชำระค่าธรรมเนียม
๕.๑ขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่าย ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์( แบบทท. ๑ )(ระยะเวลา ๒ ปี) ชำระค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐.- บาท
๕.๒ขออนุญาตให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ( แบบ ทท. ๔ )(ระยะเวลา๖ เดือน) ชำระค่าธรรมเนียม ๒๕๐.- บาท
๕.๓ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์
(แบบ ทท. ๓ ) ชำระค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐.-บาท
๕.๔ ขอออกใบแทนใบอนุญาตทุกชนิดกรณีสูญหายหรือชำรุดในข้อความสำคัญชำระค่าธรรมเนียม ๒๕.- บาท
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการการฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เอกสารประกอบค
ขอ (กรณีนิติบุคคล)
ให้ใช้หลักฐานดังกล่าวข้างต้นพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒. หนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์ให้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาต เช่น ประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย ซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ หรือ ประกอบกิจการให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์)
๓. กรณีมอบอำนาจจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ประกอบกิจการให้เช่าฯหรือประกอบกิจการให้ฉายฯอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ณ สถานที่ใดบ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ราคา ๓๐ บาท
หมายเหตุ เฉพาะร้านคาราโอเกะจะอนุญาตให้ไม่เกิน ๓๐ วันเพื่อให้ทดลองเปิดประกอบกิจการก่อน หากตรวจสอบแล้ว มีความเหมาะสมไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน หรือขัดศีลธรรมอันดีและ ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม จะอนุญาตให้ ในคราวต่อไปไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ต้องยื่นคำขอ อนุญาตต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเก่าหมดอายุภายใน ๑๕ วัน
...........................................................................................
ขั้นตอนการยื่นขอตรวจพิจารณาเทปและวัสดุโทรทัศน์
๑. เตรียมเอกสารหลักฐาน
• กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาเทปฯหรือวัสดุโทรทัศน์ จำนวน ๒ สำเนา
 ในกรณีเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จัดทำหรือสร้างในต่างประเทศ ให้ยื่นหนังสือ
ยินยอมจากผู้จัดทำหรือผู้สร้าง หรือเจ้าของสิทธิ์ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ใน
ต่างประเทศ ให้เป็นผู้มีสิทธิในการเผยแพร่เทปหรือวัสดุโทรทัศน์นี้ในประเทศไทย
 หลักฐานการซื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์จากท้องตลาดทั่วไปในต่างประเทศ
 หลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่น
 หลักฐานแสดงการนำเข้าของกรมศุลกากรซึ่งแสดงว่าได้นำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง
• กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
 สำเนาหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของนิติบุคคลนั้นๆแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖เดือน
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ ของผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
 สำเนาเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ จำนวน ๒ สำเนา
 ในกรณีเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่จัดทำหรือสร้างในต่างประเทศให้ยื่นหนังสือยินยอมจากผู้จัดทำหรือผู้สร้างหรือเจ้าของสิทธิ์ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ในต่างประเทศให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่เทปหรือวัสดุโทรทัศน์นี้ในประเทศไทย
 หลักฐานการซื้อเทปหรือวัสดุโทรทัศน์จากท้องตลาดทั่วไปในต่างประเทศ
 หลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่น
 หลักฐานแสดงการนำเข้าของกรมศุลกากรซึ่งแสดงว่าได้นำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้อง
๒. กรอกแบบคำขอให้ตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์(แบบทท. ๗)
๓. ให้ยื่นคำขอแบบ ทท. ๗ พร้อมเอกสารประกอบ และสำเนาเทป ฯ ๒ สำเนาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานตรวจพิจารณาเทปและวัสดุโทรทัศน์ ชั้น ๒๒สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๔๔ – ๙
๔. กรณีคณะกรรมการตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบใน เทปหรือวัสดุผู้ยื่นคำขอไปชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๐๐ บาทต่อ ๑ ม้วนหรือชิ้น ออกเลขรหัสกรณีคณะกรรมการตรวจพิจารณามีมติให้แก้ไขภาพ หรือเสียง ผู้ยื่นคำขอต้องนำไปแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ เสร็จแล้วนำมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งก่อนชำระค่าธรรมเนียม
๕. ประทับหมายเลขรหัสและตราอนุญาตลงบนเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ทั้งสองสำเนาส่งคืนให้ผู้ยื่นคำขอหนึ่งสำเนาเก็บเพื่อตรวจสอบหนึ่งสำเนา
๖. ผู้ประกอบการยื่นคำขอตามแบบ ทท.๐๑พร้อมสติ๊กเกอร์เพื่ออัดสำเนาเทปหรือวัสดุโทรทัศน์พร้อมยื่นเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ฉบับจริง
๗. รับใบอนุญาต ทท.

ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฉายแสง
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
CoolNueng Variety  :: คนรักคอมพิวเตอร์ :: 108 Questions by CoolNueng-
ไปที่: